Ugglans vårdcentral

Om oss

Vår drivkraft är att förbättra patientens egna förutsättningar

Efter att vi startat Lillugglans BVC 2011 och skapat en verksamhet som fungerar precis som vi hade tänkt oss med tusentals nöjda barn och föräldrar fick vi allt oftare frågan, om vi inte kunde tänka oss att i samma anda öppna en hel vårdcentral för alla åldrar, där vi också tar hand om far- och morföräldrar, vänner, arbetskamrater, ja alla helt enkelt.

I mars 2017 öppnade så Ugglans Vårdcentral Fredriksdal och succen var ett faktum. Efter bara 10 mån drift hamnade vi i toppskiktet i den nationella patientnöjdhetsundersökningen.

Sedan 2018 finns vi också i Landvetter (2022 bytte vi där namn till Meliva Landvetter vårdcentral), samt från 2021 finns Lillugglans BVC på Södra vägen 27 i Göteborg. 

Våra psykologer hjälper dig

Många som söker till en vårdcentral känner av nedstämdhet eller oro. Andra står inför svåra beslut eller befinner sig i en livssituation som leder till psykisk ohälsa. Att få möjlighet att prata med psykolog kan vara en viktig del i att förstå och förändra något i sitt liv.

Psykologerna på Ugglans vårdcentral arbetar med samtalsbehandlingar av korttidskaraktär. Det räcker att du meddelar ditt intresse till vårdcentralen. En av våra psykologer ringer sedan upp dig för att höra hur vi kan hjälpa till. Du behöver inte ha en remiss från läkare.”

Vaccinationer och lab

Hos oss hjälper vi dig med ett flertal olika vaccinationer. Behöver du fylla på grundskyddet? Skall du ut och resa? Är du osäker, fråga oss så reder vi ut vad du eventuellt behöver.

På våra lab finns duktiga sköterskor som tar de prover som behövs. Om du är orolig och stickrädd, säg bara till så försöker vi ordna det så enkelt som möjligt.

Välkommen till vår äldremottagning

För er som är födda innan och under 40-talet. Du som är 75 år eller äldre är välkommen till vår äldremottagning.

Här vänder vi oss till dig som behöver stöd i att samordna dina vårdkontakter eller önskar hjälp med provtagning, vaccinationer, såromläggningar, inkontinenshjälpmedel eller annat. Parkering finns i direkt anslutning till entrén. Har du svårigheter att ta dig till vårdcentralen så kommer vi givetvis hem till dig på ett hembesök.

På äldremottagningen träffar du en distriktssköterska med lång erfarenhet och god kunskap avseende vård av äldre. Målsättningen är att skapa tillgänglighet, kontinuitet och trygghet för dig och dina anhöriga.

Du kan ringa direkt till distriktssköterskan och boka tid eller för att få råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor. Vi erbjuder även hembesök när det finns ett behov.

Mer om oss

Företagsinformation

Sedan 2021 är vi en del av vårdföretaget Meliva som samlar erfarna aktörer inom primärvård/BVC och företagshälsa.

Läs mer på Meliva.se

GDPR - dataskyddslag

Från och med 25/5 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft. Den innebär i korthet, att dina personuppgifter skall vara bättre skyddade och att användningen av dessa är mer reglerad än tidigare. Som personuppgifter räknas allt som kan härledas till en viss person, t.e.x. personnummer, adress, bilder, filmer, IP-adress, mail m.m. Här har du som medborgare i EU alltid rätt att få reda på vad som finns sparat om dig och begära utdrag samt i många fall att de raderas. Inom vissa myndigheter gäller inte detta.

Inom vården följer vi den s.k. Patientdatalagen, vilket innebär att vi för att kunna hjälpa våra patienter på bästa sätt alltid måste spara de personuppgifter som anses nödvändiga för att kunna ge en god och säker vård. Denna lag går i sådana fall före GDPR.

För mer information hänvisas till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Information om personuppgifter Journal Ugglans Vårdcentraler och Lillugglans BVC
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress, i förekommande fall bilder, uppgifter om vård och hälsa. Syftet med en sådan behandling är för att kunna följa patientdatalagen och ge dig korrekt behandling avseende vård och hälsa. 

Vi har fått dina uppgifter från dig i samband med att du listar dig eller i förekommande fall ditt barn hos oss. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är patientdatalagen. Dina uppgifter kommer att sparas och arkiveras enligt denna lag. 

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra medarbetare här på vårdenheten, på andra vårdenheter och avseende barn på BVC med skolhälsovården.  Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Pernilla Törnqvist. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 031-722 11 90. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten till oss och/eller integritetsskyddsmyndigheten

 Information angående mailkorrespondens
Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Med personuppgifter avses t.ex. persondata, adress, bilder, video eller annat som direkt kan kopplas till en person.

På Ugglans Vårdcentral och Lillugglans BVC hanteras alla personuppgifter inom ramen för patientdatalagen (PDL).

 Vi uppmanar alla som kontaktar oss, att inte skicka personuppgifter eller andra känsliga uppgifter via mail utan hänvisar till "Mina sidor" via 1177. Mail slängs alltid efter avslutad mailkonversation. Borttagna mail kasseras automatiskt när mailen stängs ner varje dag. Ingen persondatadata sparas på annat ställe än i patientens journal. Du kan när som helst kontakta oss vid frågor kring detta.

Samtycke bilder, filmer på hemsidor, sociala medier
För att på vår mottagning, i tryckt informationsmaterial, våra hemsidor och vår Face Book sida kunna illustrera innehåll och tydligare informera om vår verksamhet behöver vi kunna använda bilder och filmer av barn och föräldrar. För att kunna använda bilder och/eller filmer av er eller era barn behöver vi ert samtycke.

Bildmaterial samlas in från era egna bilder eller bilder som vi har här på mottagningen och som ni godkänner till att användas och det är Pernilla Törnqvist som är personuppgiftsansvarig. Bilderna läggs så upp på ovan nämnda plattformar.

Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Pernilla. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. 

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina eller ditt barns personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på telefon 031-722 11 90. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. 

Lista dig hos oss

Tryck på knappen för att gå vidare till 1177.se

MelivaSedan 2021 är Ugglans Vårdcentral en del av Meliva, en bred vårdgrupp som växer på den svenska marknaden med primärvård, BVC och företagshälsa i fokus.